Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karel Havlíček Borovský: Aforismy, epigramy

jan_vilimek_-_karel_havlicek_borovsky.jpg

 

Hlavní pravidla proti kněžím jsou dvě:
1. Nic jim nedávat.
2. Nic jim nevěřit.
– Pak je s nimi lehko.

 

Já jsem jeden z těch, které sv. theologie vyvrhla, protože jí byli ostří do žaludka.

 

Krásný Goethe, namažu tě medem; mužný Schillere, tebe obejmu.

 

Buďsi tygr nebo lev, jenom nebuď psem.

 

Ctím a podporuju všechno dobré, nenávidím a pronásleduju všechno darebné: to jest moje víra.

 

Nade mnou nebe pověry, pode mnou moře zvyků, a já mezi nimi na slabé loďce zdravého rozumu.

 

Stepní psi mají taková práva a privilegie jako básníci. Nikdo jim nedá nic jíst, ale mohou se rozmnožovat jak chtí, chránit dům atd., ale když na koho zavrčí, pere je...

 

Synu prachu, kterému otroctví vštípilo na čele černou známku. Přistup blíže pode velkú skálu, na niž já svobody prápor vetknul.

 

Obyčejný styl spisovatelů se mi podobá širokým cestám z Ukrajiny, po kterých ženou voly...

 

Ks! ks! ks! páni kritikové!
(po vyjití nějakého spisu, snad místo dedikací?)

 

Když nyní člověk vzhlédne do krásné literatury, jako by přicházel do bordelu – všecko se to cukruje.

 

Divná věc, že v Moskvě lid tak je otrocký, vidíc okolo sebe alespoň pořád svobodný republikánský život holubů a vran a kavek.

 

karel-havlicek-borovsky--socha-.jpg

 

EPIGRAMY

 

JEHLY, ŠPIČKY,
SOCHORY A KŮLY,
STESAL, ZKOVAL, ZOSTŘIL
SEBRAL K VŮLI
VOJNĚ S HLOUPOSTÍ
A ZLOBOU
MÍSTO ŠAVEL
BOROVSKÝ HAVEL

 

Epigramy jsou malinké nádoby, do kterých vztek svůj nalévám, aby mi srdce nežral.“

 

POKLONA CENSUŘE
Obrácený svět

České slovesnosti
osud pouta kuje;
censura ji tiskne
tiskař censuruje.

 

CÍRKVI

 

NEDOSTATEČNOST

Dokazují kněží z plných plic,
že náš rozum po tom rajském ovoci
za moc nestojí bez božské pomoci. –
Věřím, páni! Věřím ještě víc –
že váš rozum i s tou božskou pomocí
nestojí za nic.

 

PERFECTIBILITAS FIDEI
CATHOLICAE
1

Oj, raduj se, katolická chaso,
máme boží krev a boží maso:
ještě boží střeva – potom na letnice
bude dělat papež boží jitrnice.

 

MYSTICKÝ VÝKLAD

Kalkulujíc velmi zdravě,
svatá církev mitry vymyslila:
totiž, že má málo v hlavě,
na hlavu si mnoho postavila.

 

NOVÝ NÁPIS,
který bude 1848 vytesán nad
posluchárnami theolog. fakulty

Nehřeš ústy ani sluchem,
blahoslavení jsou chudí duchem.

 

Z HISTORIE LITERATURY ČESKÉ

Plesnivina, moli, Jezoviti
českých knížek hubitelé lítí.

 

SELSKÝ

Farář dělá z chleba a vína
pro duše selské
tělo a krev.
Sedlák dělá tělem a krví
pro tělo kněžské
víno a chléb.

 

EVANGELIUM
SOPHISTICUM

Atheistou buď! Toť víra jistá:
Pán Bůh sám je také atheista.

 

SOPHISTICA
(rozumí se, že čertova)

Proč bych nesměl býti atheistou?
Však nás Pán Bůh tuto víru čistou
učí, sám všem špatný příklad dává,
an krom sebe Boha neuznává.

 

NEJKRATŠÍ SYMBOLUM

Praví svatý Havel Bořivít:
Není bůh a císař nemá být.

 

RADY ZVÍŘAT

Zpíval lidem ostříž,
když si sedal na kříž:
„Raděj velkého mít muže
nežli malé bůže!“

Vrabec také zpíval
zase jiným slohem:
„Raděj moudrým člověkem být
nežli hloupým bohem.“

 

LES BOHEMIENS ET
LES CARAÏBES MODERNES
2

Ó, stala se na Golgotě
přesmutná novina,
oběsili šelmy Němci
pánbíčkovi syna.

Oběsili šelmy Němci,
potom zakopali,
katolíci na pečínku
zas ho vyhrabali.

Teď ji jedí ve všední den,
také když je gala:
Ajaj, ajaj, milý Bože,
jak jim zachutnala!

 

OTEC A MATKA

Bůh, náš otec, pro chování
deset nám dal přikázání,
ale církev, naše máť,
zkrátila je v jedno: „Plať!“

 

CO JEST BŮH?

Bůh jest ryba, na to důvod mám,
tělo boží dovoleno nám,
jako jiných vodních neviňátek
jíst a přijímat také v pátek.

 

V. B. MARIA JESUITIS SALUTEM3

Děkuju vám za to udatenství,
jímž jste zastávali mé panenství!
Děkuju vám dvakrát, neb bych
panenství zachovala,
kdybych byla v letech mladých
vaše moralisty čítávala.

 

KRÁLI

 

ERDENGÖTTER4

Vidím mezi Pánbíčkem a knížaty
vždy větší analogii:
tak, na příklad, pán Bůh stvořil psy
a knížata tajnou policii.

 

POLITICKÝ
(jenom tak „špásem“)

Pomodli se, Čechu,
k
svatému Vojtěchu,
by tě vzaly samostatné
národy do cechu.

 

SUMÁRNÍ VÝTAH Z PROTOKOLU
VALNÉHO SNĚMU ČESKÝCH
A MORAVSKÝCH STAVŮ

Zuk! Zuk! Zuk!
Kontribuci dám,
hovno vydělám.

 

JUS REGALE5

Professor juris examinans dicit:6

„Pročpak každý král a každé kníže
sází v žalář v okovech za mříže
dělajících falešné peníze?“

Studiosus respondens dicit:7

„Každého to mistra hněte,
jiný-li se do řemesla plete.“

 

GEOGRAFICKÝ

Nechlubte se, vlastenci,
není to věc řádná,
že neteče odjinud
do Čech voda žádná.

Nechlubte se, nechlubte,
špatná je to sláva,
že vytéká do Němec
všechna česká šťáva.

 

ČESKÁ MODLITBA

Svatý Jene z Nepomuku
drž nad námi svoji ruku,
ať nám Bůh dá, co dal tobě –
by náš jazyk nezhnil v hrobě.

 

ČESKÁ HLAVA

„Česká hlava stěnu proráží!“
To jest naděje a víra,
o kterouž se v bouři, v nesnázi
národ český pevně podepírá.
Čech nezoufá nikdy, v nejtužším neštěstí davu
spoléhá se na svou staročeskou tvrdou hlavu,
a pokladu toho, jemuž rovna svět nemá,
měl bych odřeknouti se jenom já?

 

MODLITBA BYROKRATŮ

V hlavě slámu, v srdci kámen,
dejž nám, Bože! – „Staň se! Amen!“

 

NEJSI-LI SLOVAN, NEJSI ČECH!

Jsem-li Slovan, jsem-li Čech,
co se na to ptáte?
Jsem-li s vámi – proti vám,
což tak o to dbáte?

Zde můj pevný úmysl je vysloven:
Věčně vám chci býti ve všem neroven,
a náleží-li jméno „člověk“ vám,
i člověčenstva milerád se odříkám.

 

SVORNOST

Takto svornosti té vaší tajný smysl zní:
„Dělej ty, co chceme my.“
U mne tedy zase svornost znamená:
„Dělejte vy, co chci já.“

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA8

A třeba nám odzpívali –
ej, – všechno má svůj čas!
A čím my jindy bývali,
budem přec ještě zas!

 

MOTTO

Čemu se podobá nynější vláda?

Odpověď:

Černé mši.
Žádný ji nechválí,
žádný jí nevěří,
pořád abychom dávali
a nakonec to všechno čert vezme.

 

MÚZÁM

 

VERBA DOCENT,
EXEMPLA TRAHUNT
9

„Co sám nerad, nečiň jinému!“
žáku pravil kantor kdesi,
třepaje ho za pačesy.

 

ORIGINÁLNOST

Není nad původnost!
Každý po ní touží:
lidé chodí přes most,
to já půjdu louží.

 

AKADEMIE
PŘÍRODNÍCH VĚD

Akademie od svého původu
pořád zkoumá prej a zkouší přírodu,
jenom to je, milí braši, bída,
příroda jí málo odpovídá.

 

SVĚTU

 

MISANTHROPICKÝ

Od čerta vás pro ten božský hněv
Ježíš koupil za všechnu svou krev;
já však mním, když na mne přijde spleen,
že bych za vás nedal trochu slin.

 

MLÁDENCŮM A PANNÁM

Pokud je móda v šose a čepci,
módníkům darmo kázat nechci;
však ono jich pak nechá módy dost,
až bude v módě rozum, poctivost.

 

UMGANG
MIT MENSCHEN
10

Také tobě, X (Havle), radu dám:
nemluv před lidmi o sobě sám;
neboť jest to proti zdvořilosti
mluvit o praseti v společnosti.

 

SATIRIK PŘED SOUDNOU STOLICÍ

On: Pročpak nepíšeš jako všichni jiní;
pročpak tvé péro černí jen a špiní? –
Já: „Ale, vy páni kritikáři,
vždyť je namáčím v kalamáři.“

 

ČLOVĚK

Máš-li mnoho, frkáš;
máš-li málo, brkáš;
máš-li jmění tak, tak, tak,
spokojen nejsi nikterak.

 

VÝSTRAHA

Všichni blázni, milý synu,
ti se snadno obživí;
kdo má rozum, ten má vinu
a za ni trpět musí.

 

ZLÉ A DOBRÉ SRDCE

Když schválím bídné kousky tvé,
trousíš o mně, že mám srdce zlé.
Nesplácím ti stejně za tvou vinu;
dobré jest tvé srdce – psovi na svačinu.

 

VERSUS MEMORIALES11

Chceš-li v strachu, v nepokoji žít,
musíš k tomu vtip a rozum mít;
chceš-li dodělat se vezdejšího chleba,
bývej hloupým, kde je toho třeba.

 

BAJKA POLITICKÁ

Ve Švejcařích v demokratském kraji,
kde si na republikány hrají,
sed si vedle orla vrabčík smělý dosti,
začimčařiv cosi o rovnosti.
Orel polknul vrabce místo naučení,
že přec nikdy vrabec orlu roven není.

 

POZDNÍ ROZUM

Nekřesej do kaše,
křesej do troudu;
a o lásce k vlasti
nekaž velbloudu.

 

NÁPADY
EPIGRAMATICKÉ

Teď, český literáte, se chraň spisy nejzbytečnější psáti a k potřebné práci ty rámě přilož.

 

 

VYSVĚTLIVKY:

1 Perfectibilitas fidei catholicae – (latinsky) dokonalost katolické víry.

2 Les Bohemiens et les Caraïbes modernes – (francouzsky) Čechové a novodobí Karibové (domorodí obyvatelé Karibských ostrovů při pobřeží americkém, kteří sluli co lidožrouti).

3 V. B. Maria jesuitis salutem – (latinsky) „Marie zdraví jezuity“, přičemž zkratka V. B. by mohla znamenat třeba Vladimírská Bohorodička (Богорoдица Владимирская) podle jedné z nejslavnějších ruských ikon z 12. století.

4 Erdengötter – (německy) pozemští bohové.

5 jus regale – (latinsky) královské právo.

6 Professor juris examinans dicit – (latinsky) Zkoušející profesor práv říká:

7 Studiosus respondens dicit – (latinsky) Zkoušený žák říká:

8 Jeszcze Polska nie zginęła(polsky) Ještě Polsko nezhynulo (název polské národní hymny).

9 Verba docent, exempla trahunt – (latinsky) Slova poučují, příklady táhnou.

10 Umgang mit Menschen – (německy) obcování s lidmi.

11 Verus memoriales – (latinsky) Verše k zapamatování.